دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

گواهی مقاله((مروری نظام مند بر انواع سیستم های تحمل پذیر خطا))

فرزاد تات | پنجشنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۳ ب.ظ

  • فرزاد تات

گواهی مقاله((مروری در مورد هدایت و کنترل موشک ها))

فرزاد تات | پنجشنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۱ ب.ظ

  • فرزاد تات

گواهی مقاله((مروری سیستماتیک بر هوشمندسازی ،مقاوم سازی،بهینه سازی،تحقق پذیری مینیمال و پایدارسازی سیستم های کنترلی و افق های پیش رو))

  • فرزاد تات

گواهی مقاله((روند طراحی کنترل کننده های مدلغزشی فازی تطبیقی و...

فرزاد تات | پنجشنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۷ ب.ظ

گواهی مقاله((روند طراحی کنترل کننده های مدلغزشی فازی تطبیقی و کنترلگرهای پوششی مبتنی بر ریاضیات پایداری از گذشته تاکنون،افق های و چالش های پیش رو

  • فرزاد تات

  • فرزاد تات

  • فرزاد تات

  • فرزاد تات

https://www.researchgate.net/profile/Farzad-Tat-Shahdost

فرزاد تات | دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۴۴ ب.ظ
  • فرزاد تات

‫‫‫((Applied control methods in controlled systems))

فرزاد تات | شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۴۱ ب.ظ
  • فرزاد تات

https://scholar.google.com/citations?user=gpLyCr4AAAAJ&hl=en

فرزاد تات | جمعه, ۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۰۷:۴۵ ب.ظ
  • فرزاد تات