دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۱۲۴ مطلب در مرداد ۱۴۰۱ ثبت شده است

Electronic properties of systems first-principles calculations

فرزاد تات | دوشنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۳۴ ق.ظ
  • فرزاد تات

Perception, attitude and experience: Pre-Post study Peer-review Method

فرزاد تات | يكشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۰۱ ب.ظ
  • فرزاد تات

Based Assessment in Competency

فرزاد تات | يكشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۰۰ ب.ظ
  • فرزاد تات

Practical tips and Stepwise guide of robot control

فرزاد تات | يكشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۵۷ ب.ظ
  • فرزاد تات

Comprehensive numerical modeling of filamentary

فرزاد تات | يكشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۰۵ ب.ظ
  • فرزاد تات

Fractional Monotone Approximation

فرزاد تات | يكشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۰۶:۳۰ ب.ظ
  • فرزاد تات

A comprehensive study of interaction in hydrodynamic process

فرزاد تات | يكشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۰ ب.ظ
  • فرزاد تات

evaluation of the feasibility of the system test

فرزاد تات | يكشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۵۷ ب.ظ
  • فرزاد تات

measurement and practical properties of systems

فرزاد تات | يكشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۵۵ ب.ظ
  • فرزاد تات

objective,subjective control

فرزاد تات | يكشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۷ ب.ظ
  • فرزاد تات